Onze taken

 

Wat doet de Vlaardingse Reddingsbrigade?

De Vlaardinge Reddingsbrigade heeft al sinds 1964 als doel het bestrijden van de verdrinkingsdood, in de ruimste zin van het woord.

Zo wordt onder andere gevraagd en ongevraagd voorlichting gegeven door middel van folders en persberichten waarin het gevaar van de binnenwater wordt benadrukt en wordt uitgelegd. Op de diverse (nautische) evenementen houdt de brigade de bezoekers nauwlettend in de gaten door middel van patrouilles te voet en per boot. Waar nodig zullen de lifesavers voorlichting en advies geven en mocht het nodig zijn, zullen zij mensen in nood te hulp schieten.

Om ervoor te zorgen dat onze lifesavers goed in staat zijn om mensen in nood op een efficiënte manier te helpen, worden er hoge eisen aan hen gesteld. Tijdens de opleiding, welke volgens strikte landelijke en internationale normen gegeven wordt, leren onze gediplomeerde instructeurs de toekomstige lifesavers de fijne kneepjes van het reddingswerk. Het opleiden van reddingsbrigadeleden tot capabele lifesavers behoort dus ook tot een van de doelstellingen van de Vlaardingse Reddingsbrigade.

 

Wat doet de Reddingsbrigade op landelijk niveau?

De Reddingsbrigade spant zich in, met al haar ter beschikking gestelde middelen, met als doel het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland. Het landelijke bureau van de Reddingsbrigade (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen), vertegenwoordigt ruim 180 reddingsbrigades en circa 5.000 reddingsbrigadevrijwilligers als actieve hulpverleners in Nederland.

Zowel de koepelorganisatie als de lokale reddingsbrigades hebben het voorkomen (preventief) en het bestrijden (repressief) van de verdrinkingsdood in hun doelstellingen staan.

De aangesloten leden van de overkoepelende organisatie – de reddingsbrigades - verzorgen ondermeer strandwacht- of bewakingsdiensten in waterrijke (recreatie)gebieden. Daarnaast geven de reddingsbrigades opleidingen in het zwemmend en varend redden.Opleidingen en Wedstrijden
Door de (eigen) kwalitatief hoogwaardige opleidingen (incl. EHBO), zijn leden van de vrijwillige reddingsbrigades optimaal getraind voor bewakingstaken en hulpverlening langs de kust en in waterrecreatiegebieden. Ook in wedstrijdverband wordt zwemmend en varend redden nationaal én internationaal beoefend. Reddingsbrigades Nederland (het koepelorgaan) is lid van de International Life Saving Federation (ILS), waar wereldwijd reddingsorganisaties van circa 80 landen bij zijn aangesloten.Rampentaak
Reddingsbrigade Nederland wordt ingezet voor hulpverlening bij wateroverlast, zoals overstromingen en dijkdoorbraak. Op basis van een overeenkomst met de directie Crisisbeheersing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Nationaal Rampenfonds is deze compleet uitgeruste vloot van reddingsvletten geformeerd. Deze vaartuigen zijn speciaal ontworpen voor het varen in ondergelopen gebieden en voor evacuatiedoeleinden. De vlettenvloot is grotendeels gestationeerd bij reddingsbrigades in risicogebieden in ons land. Bij de wateroverlast in 1993 en 1995 zijn geoefende bemanningen van de Nederlandse reddingsbrigades actief geweest.

De inzet van de rampenvloot vindt plaats op verzoek van de minister. Ten tijde van rampen wordt onder regie van de brandweer samengewerkt met andere hulpverlenende diensten, zoals het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), de Koninklijke Landmacht, het Rode Kruis en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

Reddingsbrigade Nederland wordt als koepelorgaan geleid door een bestuur en heeft naast de hieronder vallende vrijwillige werkorganisatie (commissies, werkgroepen etc.) een professionele administratieve en technische staf tot zijn beschikking.